Twoja książka w oprawie, na jaką zasługuje

 

Regulamin Forum Internetowego Forum.SimplePublishing.pl – Załącznik nr 1

 

I. DEFINICJE

 

 1. Forum – zbiór stron www w domenie o nazwie forum.simplepublishing.pl, składających się na forum dyskusyjne umożliwiające w szczególności umieszczanie na Forum określonych wpisów, postów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików, nowych tematów w celu, między innymi, ich udostępnienia innym Użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat umieszczonych wpisów oraz innych materiałów i treści.
 2. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem internetowym simplepublishing.pl
 3. Użytkownik – osoba, która poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Regulaminu korzystania z Serwisu oraz rejestrację w Serwisie uzyskała dostęp do Forum.
 4. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie prowadzone przez Administratora pod unikalną nazwą (nazwa użytkownika), za pośrednictwem którego Użytkownik może zamieszczać swoje wypowiedzi na Forum.
 5. Administrator – właściciel i administrator Serwisu, tj. Simple Publishing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Petera Mansfelda 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000403871, REGON 301987648, NIP 7831684648, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki korzystania z Forum.
 7. Regulamin Serwisu – regulamin określający główne zasady i warunki korzystania z Serwisu, zamieszczony pod adresem http://simplepublishing.pl/regulamin.html, do którego niniejszy Regulamin stanowi załącznik.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zasady funkcjonowania oraz zakres i warunki korzystania z Forum określa niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 poniżej.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Serwisu, stąd też wszelkie jego postanowienia należy interpretować łącznie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem Serwisu a niniejszym Regulaminem, w zakresie dotyczącym zasad i warunków korzystania z Forum zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu, jako szczegółowe w stosunku do tych zawartych w Regulaminie Serwisu.
 3. Wszelkie pojęcia pisane z wielkiej litery, użyte w niniejszym Regulaminie należy definiować w sposób wskazany w Regulaminie Serwisu, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem korzystania z Forum jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Serwisu oraz niniejszego Regulaminu i ich akceptacja.
 5. Akceptując Regulamin Serwisu oraz niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

III. ZASADY DZIAŁANIA FORUM

 

 1. Forum prowadzone jest w ramach Serwisu.
 2. Korzystanie z Forum jest dobrowolne.
 3. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.
 4. Forum służy Użytkownikowi do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów, prezentowania swoich opinii na określone tematy oraz komentowania wypowiedzi pozostałych Użytkowników Forum.
 5. W ramach Forum Użytkownik może w szczególności:
  1. przeglądać Forum, w tym treści umieszczone na Forum przez siebie lub innych Użytkowników,
  2. zamieszczać na Forum wpisy, posty, komentarze, opinie, pliki, nowe tematy na forach dyskusyjnych oraz inne treści (zwanych dalej łącznie „Wpisami oraz Innymi Materiałami”),
  3. umieszczać w innych serwisach lub na stronach internetowych, forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach Forum.
 6. Za wyjątkiem czynności, o której mowa w ust. 5 pkt a) powyżej korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Serwisie.
 7. Użytkownik korzystając z Forum poprzez umieszczanie na Forum określonych Wpisów oraz Innych Materiałów oświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe) do umieszczanych na Forum Wpisów oraz Innych Materiałów, a także że żadna osoba trzecia nie będzie rościć sobie do nich żadnych praw, ani też nie będzie podnosić wobec Administratora żadnych innych roszczeń związanych z tymi wpisami oraz materiałami. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również do udzielenia Administratorowi określonych w Regulaminie zgód (w tym licencji), a wykonywanie praw przez Administratora zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
 8. Z chwilą zamieszczenia na Forum przez jego Użytkownika Wpisów oraz Innych Materiałów, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych wpisów i materiałów, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 9. Użytkownik umieszczając na Forum Wpisy oraz Inne Materiały wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Administratora, w tym także w celach reklamowych.

 

IV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOSĆ UŻYTKOWNIKóW FORUM

 

 1. Wpisy oraz Inne Materiały stanowią odzwierciedlenie wyłącznych opinii i poglądów Użytkownika, który je zamieścił w ramach Forum.
 2. W ramach Forum zabrania się prowadzenia zbędnych dialogów polegających w szczególności na wymianie wielu, krótkich zdań pozbawionych treści merytorycznej, przypominających w swej formie czat internetowy, a także tych stanowiących nic nie wnoszący w temacie danego wątku spór czy inne tego rodzaju wypowiedzi. W przypadku, o którym mowa powyżej Administrator uprawniony jest do zamknięcia danego wątku lub usunięcia poszczególnych Wpisów lub Innych Materiałów zamieszczonych w ramach tego wątku.
 3. Zabronione jest umieszczanie na Forum jakichkolwiek Wpisów lub Innych Materiałów sprzecznych z prawem, mających na celu jego obejście lub niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, nawołujących do agresji, oszczerczych, zawierających groźby, nieetycznych, obrażających uczucia lub godzących we własność osób trzecich,  a także naruszających ich dobra osobiste.
 4. Zabronione jest w ramach Forum reklamowanie lub promowanie swojej działalności gospodarczej lub określonych towarów i usług w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez dodawanie Wpisów lub Innych Materiałów stanowiących niezamówioną informację handlową (spam)./li>
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w ramach Forum Wpisów oraz Innych Materiałów:
  1. zawierających linki do prywatnych stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail,
  2. zawierających informacje nieprawdziwe,
  3. nieczytelnych pod względem stylistycznym,
  4. napisanych wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem czcionki niż czarny,
  5. będących formą ogłoszenia lub stanowiących informację handlową (reklama),
  6. umieszczonych jeden po drugim przez tego samego Użytkownika,
  7. z rażącą liczbą błędów ortograficznych.
 6. Użytkownicy korzystając z Forum zobowiązani są w szczególności do:
  1. nie dublowania poszczególnych Wpisów oraz Innych Materiałów, a także wątków,
  2. korzystania z Forum w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;
  3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Forum wyłącznie dla swojego osobistego użytku;
  4. korzystania z Forum w sposób zgodny z Regulaminem Seriwsu oraz niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 7. Administrator zastrzega sobie prawo niepublikowania oraz usuwania Wpisów oraz Innych Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w ramach Forum w przypadku naruszenia przez tego Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, właściwych przepisów prawa oraz dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w tym także jego wydrukowanie.
 2. Administrator nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez Użytkowników Forum).

Przykładowy newsletter