Twoja książka w oprawie, na jaką zasługuje

 

 

Regulamin korzystania z Serwisu SimplePublishing.pl

obowiązujący od dnia 01.03.2104

 

I. DEFINICJE

§1

 1. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem simplepublishing.pl.
 2. simplepublishing.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację w Serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
 4. Konto – dostępne dla danego Użytkownika miejsce w Serwisie, prowadzone przez Administratora pod unikalną nazwą (nazwa użytkownika), za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności przygotowywać w Serwisie Dzieła, zarządzać nimi, dokonywać zakupu raportów dla= poszczególnych rodzajów publikacji, komentować Dzieła oraz zamieszczać swoje wypowiedzi na Forum.
 5. Administrator– właściciel i administrator Serwisu, tj. Simple Publishing sp. z o.o. z siedzibąw Poznaniu (60-855), ul. Petera Mansfelda 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000403871, REGON 301987648, NIP 7831684648, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 6. Transakcja – nabywanie przez Użytkownika Serwisu oferowanych w nim usług.
 7. Dzieło – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, wyrażony w szczególności słowem, znakami graficznymi, fotograficznie lub plastycznie, ustalony w postaci elektronicznej pozwalającej na zmieszczenie go w Serwisie, odbiór przez innych Użytkowników Serwisu oraz przekazanie do wybranej drukarni w celu wytworzenia wersji papierowej.
 8. Katalog Publikacji Serwisu – lista Dzieł stworzonych przez Użytkowników Serwisu, którym został nadany numer ISBN oraz Dzieł Użytkowników, którzy zgodzili się na dodanie ich Dzieła do tej listy.
 9. Fragment Dzieła – wskazana przez Użytkownika ilość pierwszych stron Dzieła lub całość Dzieła, która dostępna jest w Serwisie nieodpłatnie.
 10. Forum – zbiór stron www w domenie o nazwie forum.simplepublishing.pl, składających się na forum dyskusyjne umożliwiające w szczególności umieszczanie na Forum określonych wpisów, postów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików czy zakładanie nowych wątków, w szczególności w celu ich udostępnienia innym Użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat umieszczonych wpisów oraz innych materiałów i treści.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin wraz załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w szczególności Regulaminem Forum, Polityką Prywatności i cennikami usług świadczonych w ramach Serwisu.
 12. Regulamin Forum – regulamin określający główne zasady i warunki korzystania z Forum, zamieszczony pod adresem http://simplepublishing.pl/regulamin-forum.html, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 13. Polityka Prywatności – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępna na stronie http://simplepublishing.pl/polityka-prywatnosci.html.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

§2

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Simple Publishing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-855), ul. Petera Mansfelda 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000403871, REGON 301987648, NIP 7831684648, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 2. Niniejszy Regulamin normuje w szczególności zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz zasady i warunki świadczenia za jego pośrednictwem określonych usług.
 3. Każda osoba może przeglądać ogólnodostępne zasoby Serwisu, jednak w przypadku dokonania rejestracji w Serwisie, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w §3 ust. 1-2 poniżej lub po zalogowaniu się w Serwisie za pośrednictwem portalu Facebook z wykorzystaniem indywidualnego konta posiadanego przez daną osobę w ramach tego portalu - poprzez https://simplepublishing.pl/klient/customer/registration.html, osoba taka staje się Użytkownikiem Serwisu i może korzystać ze wszystkich świadczonych w jego ramach usług.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 2 poniżej. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia (w tym te zawarte w załącznikach do Regulaminu) i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony http://simplepublishing.pl/regulamin.html.
 6. Prawidłowe korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej technologię plików „cookies”, oraz
  3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 

 

III. ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

§3

 1. W celu pełnego korzystania z Serwisu, w tym składania zamówień na poszczególne usługi świadczone w jego ramach, należy albo zalogować się w Serwisie za pośrednictwem portalu Facebook, zgodnie z procedurą opisaną w §2 ust. 3 powyżej, albo wejść na stronę internetową Serwisu i zarejestrować się w Serwisie poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 2 poniżej (zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”).
 2.  Do rejestracji Użytkownika wymagane jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://simplepublishing.pl/klient/customer/registration.html, poprzez podanie imienia i nazwiska lub pseudonimu Użytkownika (tzw. nazwa Użytkownika), jego adresu e-mail, a także utworzonego hasła.
 3. W wyniku rejestracji w Serwisie dla danego Użytkownika zostanie utworzone indywidualne Konto, dostępne dla tego Użytkownika za pomocą podanego przez niego w procesie rejestracji loginu (tj. nazwy Użytkownika) i hasła.
 4. Z chwilą utworzenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Administratorem a danym Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwanej dalej „Umową”), która to Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym momencie, poprzez likwidację przypisanego mu Konta. W celu zlikwidowania Konta, Użytkownik obowiązany jest wybrać w ramach Konta odpowiednią opcję albo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o usunięcie Konta na piśmie na adres: ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań, lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres e-mail: biuro@simplepublishing.pl.
 5. Zawarcie przez Użytkownika Umowy, upoważnia go do korzystania z wszystkich usług oferowanych w ramach Serwisu w drodze składania zamówień na poszczególne usługi, zgodnie z §5 poniżej.
 
 

IV. PRZEDMIOT SERWISU

 

 1. Celem Serwisu jest m.in.:
  1. umożliwienie Użytkownikom przygotowania, popularyzacji oraz promocji Dzieła w postaci elektronicznej (e-booki) oraz papierowej,
  2. skupienie społeczności osób zainteresowanych tematyką literatury lub wydawania książek w postaci elektronicznej (e-booki) oraz papierowej.
 2. W ramach Serwisu Użytkownik może w szczególności korzystać z narzędzi umożliwiających stworzenia Dzieła, publikować Dzieło, nadawać Dziełu numeru ISBN, zlecać korektę tekstu oraz skład tekstu, drukować Dzieło, korzystać z Forum, opiniować i komentować Dzieła innych Użytkowników, a także zamawiać raporty dotyczące średniej ceny oraz ilości publikacji w dostępnych na stronie kategoriach, mające na celu pomoc Użytkownikowi w stworzeniu Dzieła, które to czynności zwane są dalej łącznie „Usługami”. 
 3. Korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu możliwe jest po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na poszczególne Usługi, zgodnie z §5 poniżej.
 4. Usługi świadczone w ramach Serwisu są płatne lub bezpłatne. Usługi świadczone jako płatne mogą być wedle wyboru Użytkownika opłacane dla każdej z Usług osobno, bądź poprzez wykupienie abonamentu. Użytkownika wiążą ceny obowiązujące na dzień złożenia zamówienia na poszczególne Usługi, bądź wykupienia abonamentu, o którym mowa powyżej, zgodnie z cennikiem Usług zamieszczonym na stronie https://simplepublishing.pl/klient/price/subscriptions.html, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

V. KORZYSTANIE Z SERWISU

§5 Składanie i realizacja zamówień

 1. Do składania zamówień na poszczególne Usługi uprawnieni są wszyscy Użytkownicy Serwisu.
 2. Złożenia zamówienia następuje poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdej Usłudze i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie przez Użytkownika wiadomości e-mail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo, a pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem doszło do zawarcia umowy o świadczenie danej Usługi.
 4. Zapłata z tytułu realizacji zamówionych w ramach Serwisu usług następuje według wyboru Użytkownika jednym z dostępnych kanałów płatności, w kwocie zgodnej z cennikiem usług dostępnym na stronie https://simplepublishing.pl/klient/price/subscriptions.html.
 5. Wyboru sposobu realizacji zamówionej Usługi, w tym odbioru stworzonego lub wydrukowanego Działa, dokonuje Użytkownik w procesie składnia zamówienia spośród opcji przedstawionych mu na łamach Serwisu lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej wysłanej na podany przez Użytkownika w trakcie procesu składania zamówienia adres e-mail.
 6. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone Administratorowi na piśmie na adres: ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@simplepublishing.pl.
 7. Prawo odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, oraz
  5. dostarczania prasy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej, umowę taką uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 

§6 Publikowanie Dzieła

 
 1. Przy każdorazowej publikacji Dzieła lub przesłaniu Dzieła do publikacji, Użytkownik gwarantuje, iż posiada pełnię praw majątkowych do Dzieła, a także że korzystanie z Dzieła przez Użytkownika w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw autorskich przysługujących osobom trzecim do całości lub części Dzieła, w tym tych uzyskanych na podstawie udzielonych licencji, a także że żadna osoba trzecia nie będzie rościła sobie jakichkolwiek praw do Dzieła lub jego części, ani też podnosiła innych roszczeń związanych z Dziełem lub jego częścią, oraz że Dzieło lub jego część nie zawiera treści, grafik lub innego materiału, który jest zniesławiający lub w jakikolwiek sposób obraźliwy, w szczególności zaś tych, o których mowa w ust. 6 poniżej.
 2. Użytkownik w każdym czasie korzystania z Serwisu zobowiązany jest do poinformowania Serwisu zgodnie z ust. 3 poniżej, o każdorazowej zmianie statusu prawnego publikowanymi publikowanych w Serwisie Dzieł lub ich części, w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nawet jeżeli proces ich publikacji nie został jeszcze zakończony.
 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 paragraf powyżej, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia, w formie pisemnej lub elektronicznej, odpowiednio na adres: ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań lub na adres e-mail: biuro@simplepublishing.pl.
 4. Użytkownik zobowiązuje się, iż w przypadku podnoszenia wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia majątkowych lub osobistych praw autorskich (w tym zależnych praw autorskich) do danego Dzieła lub jego fragmentu, Użytkownik w szczególności przystąpi do ewentualnego sporu jako interwenient uboczny oraz w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa zastąpi Administratora, jako stronę wszczętego postępowania sądowego oraz wystąpi przeciwko osobie występującej z roszczeniami, o których mowa powyżej na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi te roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Administratora, zwróci Administratorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
 5. Dzieła tworzone przez Użytkowników powinny być redagowane w czytelny sposób.
 6. Dzieła tworzone przez Użytkowników nie mogą zawierać treści i odnośników (linków) naruszających obowiązuje przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w szczególności zaś nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych,
  2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  3. treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, oraz
  5. treści o charakterze pornograficznym.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy publikacji Dzieła Użytkownika lub jego części, jeżeli będzie zawierało ono treści wskazane w ust. 6 powyżej..
 8. Informacja o Dziele stworzonym przez Użytkownika za pomocą Serwisu może być dostępna w Katalogu Publikacji Serwisu. O dostępności informacji o Dziele decyduje Użytkownik, z zastrzeżeniem Dzieł, którym został nadany numer ISBN, zgodnie z postanowieniem §6 ust. 6 poniżej.
 9. W odniesieniu do Dzieła zamieszczonego w Katalogu Publikacji Serwisu, Użytkownik może udostępnić w ramach Serwisu do pobrania Fragment Dzieła.
 10. Zamieszczając Dzieło lub Fragment Dzieła w Serwisie, Użytkownik upoważnia Administratora, w formie niewyłącznej, bezpłatnej i nieograniczonej co do terytorium licencji, do korzystania z Dzieła lub jego fragmentu, na następujących polach eksploatacji:
  1. wykorzystywania Fragmentu Dzieła lub Dzieła w promocji i reklamie Serwisu oraz samego Dzieła, w dowolny sposób i w dowolnej formie,
  2. decydowania o rozpowszechnianiu Fragmentu Dzieła lub Dzieła w dowolny sposób i w dowolnej formie,
  3. rozpowszechniania Fragmentu Dzieła lub Dzieła komputerowej wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (np. sieci Internet) oraz jego wielokrotnego utrwalania na nośnikach przeznaczonych do eksploatacji w komputerze lub innych urządzeniach mobilnych (zapis elektroniczny),
  4. przechowywania Dzieła w Serwisie.
 11. Zgodnie z §10 ust. 4 poniżej, usunięcie Konta nie powoduje wygaśnięcia ani rozwiązania licencji, o której mowa w ust. 10 powyżej.
 12. Administrator może usunąć umieszczone w Serwisie Dzieło lub Fragment Dzieła, w szczególności jeżeli jego umieszczenie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, lub wymierzone jest w prawa bądź dobra osobiste osób trzecich.
  Użytkownik wyraża zgodę na opatrzenie każdego egzemplarza Dzieła wydawanego w postaci książki elektronicznej znakiem graficznym Serwisu lub Administratora.
 13. W przypadku zamieszczenia w Serwisie przez Użytkownika Dzieła o charakterze erotycznym lub zwierającym treści dozwolone dla osób powyżej 18 roku życia, obowiązany jest oznaczyć Dzieło, jako zawierające treści przeznaczone wyłącznie dla dorosłych, poprzez wybranie odpowiedniej opcji oznaczonej jako "18+", znajdującej się w kroku „Pliki i dostępność” kreatora Dzieła.
 

§7 Nadawanie numerów ISBN

 
 1. W stosunki do Dzieła, które zostało stworzone za pomocą Serwisu, Użytkownik może wystąpić o nadanie mu numeru ISBN. Usługa ta obejmuje wydanie dzieła przez Administratora, jako wydawcę Dzieła, a jej realizacja zależy od uznania Administratora zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 i ust. 4 poniżej.
 2. Administrator może wymagać od Użytkownika zmiany niektórych fragmentów Dzieła, w celu nadania numeru ISBN, w taki sposób aby odpowiadało ono wymaganiom stawianym przez właściwe przepisy prawa. W przypadku odmówienia przez Użytkownika wprowadzenia w Dziele zmian, o których mowa powyżej, numer ISBN nie zostanie nadany.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość odmówienia nadania numeru ISBN biorąc pod uwagę w szczególności jakość i potencjał wydawniczy Dzieła.
 4. Na każdym egzemplarzu Dzieła, któremu zostanie nadany numer ISBN, zostanie umieszczona nota następującej treści: Copyright © [Nazwa Użytkownika], [rok utworzenia Dzieła].
 5. Dzieła, którym zostanie nadany numer ISBN zostaną umieszczone w Katalogu Publikacji Serwisu.

 

§8 Drukowanie Dzieła

 
 1. Wydruk stworzonego Dzieła odbywa się poza Serwisem.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik zainteresowany jest wyłącznie wydrukowaniem Dzieła za pośrednictwem Serwisu i dostarczeniem jego egzemplarzy na wskazany przez Użytkownika adres dostawy, dla realizacji powyższej usługi wystarczające jest złożenie przez Użytkownika stosownego zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w §5 powyżej.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik zainteresowany jest wydrukowaniem Dzieła za pośrednictwem Serwisu, a następnie jego promocją przez Administratora, Użytkownik składa za pośrednictwem Serwisu jedynie propozycję zawarcia z Administratorem odrębnej umowy, na warunkach ustalonych indywidualnie przez strony. Zarówno zawarcie umowy, o której mowa powyżej jak i wykonanie jej postanowień (w tym realizacja usług stanowiących przedmiot umowy) następuje poza Serwisem.

 

§9 Ocenianie i komentowanie Dzieł

 
 1. Serwis umożliwia Użytkownikom wymianę poglądów, opinii i komentarzy dotyczących Dzieł i Fragmentów Dzieła zamieszczonych w Serwisie.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie komentarzy, które są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, naruszają dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, a także są wymierzone w prawa bądź dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności:
  1. zawierają wulgaryzmy,
  2. propagują alkohol,
  3. propagują środki odurzające, narkotyki,
  4. obrażają osoby publiczne,
  5. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
  6. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
  7. przyczyniają się do łamania praw autorskich,
  8. zawierają bezpośrednie ataki na interlokutorów,
  9. zawierają linki do prywatnych stron WWW, skrypty oraz kody HTML,
  10. zawierają reklamy,
  11. zawierają spam nie mający nic wspólnego z tematem dyskusji,
  12. nawołują do agresji,
  13. zawierają treści zagrażające bezpieczeństwu przeglądania Serwisu przez innych Użytkowników,
  14. zawierają tagi HTML i inne, które mogą spowodować celowe błędy na stronach Serwisu.
 3. Administrator może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, lub wymierzone jest w prawa bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym te, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 

§10 Usuwanie konta

 
 1. Każdy Użytkownik ma prawo usunąć swoje Konto w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie w link „Usuń konto” na stronie http://simplepublishing.pl/klient/customer/account-data.html.
 2. Administrator może usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik w sposób uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, lub gdy jego działania podejmowane w ramach Serwisu wymierzone są w prawa, bądź dobra osobiste osób trzecich. Usunięcie Konta przez Administratora nie wpływa na realizację zamówień złożonych już wcześniej przez danego Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta danego Użytkownika skutkuje usunięciem wszystkich danych osobowych tego Użytkownika przetwarzanych przez Serwis.
 4. W przypadku usunięcia Konta danego Użytkownika opublikowane w Serwisie Dzieło bądź Fragment Dzieła zostaną zachowane w Serwisie z adnotacją, że zostały one stworzone przez Użytkownika, który usunął Konto, z tym zastrzeżeniem, że Administrator uprawniony będzie do korzystania z Dzieła lub jego fragmentu wyłącznie w zakresie wskazanym w §6 ust. 10 powyżej.

 

VI. REKLAMACJE

§11

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, w tym w zakresie należytego wykonywania świadczonych w jego ramach usług, mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie przesłane drogą tradycyjną, listem poleconym na adres korespondencyjny: Simple Publishing Sp. z o.o., ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@simplepublishing.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w zależności od formy w jakiej została ona złożona, albo adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym albo na adres miejsca zamieszkania Użytkownika, jeśli taki został podany przez Użytkownika w zgłoszonej przez niego reklamacji.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW

§12

 1. Administrator zobowiązuje się, iż nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z zakresu udzielonych przez Użytkownika zgód i oświadczeń, informacji oraz danych o danym Użytkowniku, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim, bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te oraz dane były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora określa Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 3. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 4. Administrator może zablokować na określony czas korzystanie z funkcjonalności Serwisu i wezwać Użytkownika do zaprzestania naruszeń, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, lub kiedy jego działania podejmowane w ramach Serwisu wymierzone są w prawa bądź dobra osobiste osób trzecich, a także usunąć Konto danego Użytkownika zgodnie z §10 ust. 2 powyżej.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i udostępnianie jego własnego wizerunku (zdjęcia), zamieszczonego przez niego w Serwisie. Jeżeli zamieszczone przez Użytkownika zdjęcie przedstawia inną osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie, Użytkownik oświadcza, iż posiada zgodę tej osoby na rozpowszechnianie i udostępnianie jej wizerunku w celu, o którym mowa powyżej.
 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione. Dla skutecznej zmiany Regulaminu Administrator obowiązany jest doręczyć Użytkownikowi nową wersję Regulaminu wraz z informacją o dokonaniu zmian w sposób umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z jej treścią, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, bądź zamieszczenie stosownej informacji w ramach Konta danego Użytkownika. Po otrzymaniu przez Użytkownika wiadomości o zmianach w Regulaminie, Użytkownik w terminie kolejnych 14 (czternastu) dni obowiązany jest poinformować Administratora o tym czy akceptuje zmiany Regulaminu, poprzez kliknięcie w link znajdujący się pod treścią wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach lub zaznaczenie opcji „Akceptuję zmiany” znajdującej się pod treścią komunikatu o zmianach Regulaminu zamieszczonego w ramach Konta Użytkownika.
 2. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie przez danego Użytkownika pociągnie za sobą usunięcie jego Konta.
 3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień na poszczególne usługi świadczone w ramach Serwisu, które zostały już złożone wcześniej przez danego Użytkownika.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
 6. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają stosowania właściwych przepisów prawa, o ile są one korzystniejsze dla takich Użytkowników.
 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.
 

 

 

Przykładowy newsletter